Poslovne storitve - Inštitut za javne službe

Poslovne storitve

Svetujemo in nudimo strokovno podporo pri zagotavljanju ekonomsko učinkovitega izvajanja javnih služb in upravljanja z javno infrastrukturo z izdelavo celovitih analiz poslovanja, primerjalnih analiz (benchmarking) izvajanja javnih služb in pripravo cenovnih elaboratov.

Poslovno področje:

 • strokovna podpora za vzpostavitev ekonomsko učinkovitega izvajanje javnih služb,
 • izdelava celovitih analiz in diagnoz poslovanja s predlogi izboljšav in programom njihovega izvajanja,
 • izdelava primerjalnih analiz (benchmarking) izvajanja javnih služb (poslovna in procesna primerjalna analiza),
 • svetovanje pri oblikovanju in presoji upravičenosti cen javnih storitev in izdelava elaboratov,
 • svetovanje pri oblikovanju poslovne vizije in razvojnih ciljev ter pripravi poslovnih in strateških načrtov,
 • vzpostavitev in izboljševanje trajnostnega poslovanja in trajnostnega poročanja,
 • svetovanje pri upravljanju in vrednotenju javne infrastrukture.

Računovodsko področje:

 • zagotavljanje pravilne uporabe računovodskih standardov in vzpostavitve ločenega računovodstva,
 • zasnova letnega poročila (razkritja,tveganja, ločeni računovodski izkazi) in zagotovitev celovitega poročanja.

Revizija poslovanja:

 • izvajanje notranje revizije poslovanja, vzpostavitev notranjih kontrol in presoja kakovosti,
 • priprava na zunanjo revizijo, sodelovanje pri pripravi revizijskih poročil,
 • Upravljanje in obvladovanje tveganj,
 • prepoznavanje in ocenjevanje tveganj ter vzpostavitev sistema upravljanja tveganj,
 • presoja ustreznosti upravljanja tveganj.

Financiranje:

 • svetovanje na področju strateškega in finančnega upravljanja,
 • presoja možnosti financiranja s sredstvi EU,
 • vodenje postopkov za pridobivanje EU sredstev.