Dejavnost - Inštitut za javne službe

Dejavnost

Dejavnost Inštituta za javne službe je usmerjena v štiri ključna področja:

 • strokovno izobraževanje izvajalcev gospodarskih javnih služb in občin na področju operativnega izvajanja javnih služb;
 • zagotavljanje formalnopravne urejenosti izvajanja javnih služb s pregledom in ažuriranjem odlokov, koncesijskih pogodb, najemnih pogodb in drugih pravnih aktov, potrebnih za optimalno izvajanje javnih služb;
 • svetovanje in strokovno podporo pri zagotavljanju ekonomsko učinkovitega izvajanja javnih služb z izdelavo analiz poslovanja, cenovnih elaboratov in primerjalnih analiz, revizij poslovanja ter poslovnih in strateških načrtov;
 • zagotavljanje davčne optimizacije in pravilnosti davčnega poslovanja občin in izvajalcev javnih služb.

 

IZOBRAŽEVANJE

Izvajamo strokovno izobraževanje izvajalcev gospodarskih javnih služb in občin na področju operativnega izvajanja javnih služb. Z moderiranjem delavnic in uporabo preizkušenih pristopov in orodij poskrbimo za ustvarjalno delo in prenos znanja. Zagotavljamo:

 • organizacijo seminarjev v sodelovanju z uglednimi predavatelji,
 • specializirane operativne delavnice s priznanimi strokovnjaki iz prakse,
 • izdajanje knjig, publikacij in druge strokovne literature,
 • oblikovanje strokovnih stališč in mnenj do posameznih vprašanj s področja javnih služb,
 • organiziranje konferenc in strokovnih posvetov s področja aktualnih ekonomskih in pravnih vsebin.

 

POSLOVNE STORITVE

Svetujemo in nudimo strokovno podporo pri zagotavljanju ekonomsko učinkovitega izvajanja javnih služb in upravljanja z javno infrastrukturo z izdelavo celovitih analiz poslovanja, primerjalnih analiz (benchmarking) izvajanja javnih služb in pripravo cenovnih elaboratov.

Poslovno področje:

 • strokovna podpora za vzpostavitev ekonomsko učinkovitega izvajanje javnih služb,
 • izdelava celovitih analiz in diagnoz poslovanja s predlogi izboljšav in programom njihovega izvajanja,
 • izdelava primerjalnih analiz (benchmarking) izvajanja javnih služb (poslovna in procesna primerjalna analiza),
 • svetovanje pri oblikovanju in presoji upravičenosti cen javnih storitev in izdelava elaboratov,
 • svetovanje pri oblikovanju poslovne vizije in razvojnih ciljev ter pripravi poslovnih in strateških načrtov,
 • vzpostavitev in izboljševanje trajnostnega poslovanja in trajnostnega poročanja,
 • svetovanje pri upravljanju in vrednotenju javne infrastrukture.

Računovodsko področje:

 • zagotavljanje pravilne uporabe računovodskih standardov in vzpostavitve ločenega računovodstva,
 • zasnova letnega poročila (razkritja,tveganja, ločeni računovodski izkazi) in zagotovitev celovitega poročanja.

Revizija poslovanja:

 • izvajanje notranje revizije poslovanja, vzpostavitev notranjih kontrol in presoja kakovosti,
 • priprava na zunanjo revizijo, sodelovanje pri pripravi revizijskih poročil,
 • Upravljanje in obvladovanje tveganj,
 • prepoznavanje in ocenjevanje tveganj ter vzpostavitev sistema upravljanja tveganj,
 • presoja ustreznosti upravljanja tveganj.

Financiranje:

 • svetovanje na področju strateškega in finančnega upravljanja,
 • presoja možnosti financiranja s sredstvi EU,
 • vodenje postopkov za pridobivanje EU sredstev.

 

PRAVNE STORITVE

Zagotavljamo pravno-formalno urejenost izvajanja javnih služb s pregledom in ažuriranjem odlokov, koncesijskih pogodb, najemnih pogodb in drugih pravnih aktov povezanih z javno infrastrukturo:

 • pravni pregled obstoječe pravno-organizacijske ureditve izvajanja gospodarskih javnih služb,
 • priprava in uskladitev občinski odlokov, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, z veljavno zakonodajo,
 • priprava in uskladitev aktov o ustanovitvi izvajalcev gospodarskih javnih služb,
 • priprava aktov na področju javno-zasebnega partnerstva (koncesijski akti, pogodbe),
 • sodelovanje pri pripravi javnih razpisov in javno-zasebnih partnerstev,
 • pomoč pri oblikovanju lastninskega modela gospodarske javne infrastrukture pri sklenitvi javno-zasebnega partnerstva (modeli BOT, BTO, BOO…),
 • pregled ureditve pravnega lastništva in načina ravnanja z gospodarsko javno infrastrukturo,
 • priprava, presoja in aktualiziranje najemnih pogodb za najem gospodarske javne infrastrukture,
 • priprava pogodb o ustanovitvi in prenosu služnosti in stavbnih pravic,
 • pregled in priprava delovno pravne zakonodaje.

 

DAVČNE STORITVE

Zagotavljamo davčno optimizacijo in pravilnost davčnega poslovanja občin in izvajalcev javnih služb:

 • izvajanje celovitih in usmerjenih skrbnih pregledov davčnega poslovanja izvajalca javnih služb ali občine z izdelavo poročil,
 • svetovanje pri sestavitvi davčnih obračunov,
 • priprava strokovnih mnenj in elaboratov,
 • celovito strokovno zastopanje v vseh fazah davčnega inšpekcijskega nadzora in upravnega spora.